HomePrijzenBeschikbaarheidKenmerkenMS Outlook Add-in (c)Wie zijn wijPrivacy
English Version
Meld je nu aan
Download de Outlook Add-In

Download de Win Client

De privacy


SMSalias.BE verplicht zich ertoe de privacy van zijn bezoekers te bewaken: de informatie die in ons bezit is over de gebruikers van SMSalias.BE, is niet meer dan de informatie die de gebruiker zelf heeft willen verschaffen nadat hij/zij is geïnformeerd en toestemming heeft gegeven, en wordt NOOIT aan derden doorgegeven zonder toestemming van de gebruiker. We delen met derden (bijvoorbeeld adverteerders en sponsors) alleen statistische, samengevoegde informatie over onze gebruikers, als groep gezien, en nooit persoonlijke informatie. We lezen NOOIT de privé-berichten on-line.


De informatie die op de website van SMSalias.BE wordt verzameld
 
Logbestanden
 

Wanneer een computer op internet wordt aangesloten, krijgt hij een identificatienummer, net als bij telefoons, waarmee hij de beelden van de bezochte sites kan ontvangen om informatie te verzamelen, te spelen, aankopen te doen. Het invoeren van de naam van een site op het scherm verschilt niet veel van het kiezen van een telefoonnummer: er vertrekt een verzoek van de computer dat wordt ontvangen door de server van de site die erop antwoordt: het beeld van de Home Page, bijvoorbeeld. De server van de site kan worden vergeleken met de centrale van een call-center voor een klantenservice: alle inkomende oproepen worden geregistreerd en ingedeeld naar soort (verzoek om informatie, klachten, enz.). Op de server van een site worden de "oproepen" van de computers van de gebruikers opgeslagen in de logbestanden. Door de gegevens van de logbestanden te analyseren kunnen we te weten komen wat de meest opgevraagde pagina's van de site zijn, hoe lang het bezoek duurde, uit welk geografisch gebied het verzoek is gekomen, of alle beelden op de pagina te zien waren of dat er problemen zijn opgetreden. Bij SMSalias.BE analyseren we de informatie uit de logbestanden, die als één geheel op onze server staan, om het gedrag van de gebruikers te onderzoeken en de inhoud en de geboden service te kunnen verbeteren.

 

Het is erg belangrijk voor ons om te weten welke gedeelten van de site populair zijn bij ons publiek, hoe we het grafische gedeelte kunnen verbeteren, welke trajecten het meest worden afgelegd binnen de site. Natuurlijk zijn de opmerkingen en suggesties die de gebruiker ons kan sturen via de daarvoor bedoelde knoppen altijd van harte welkom om ons aan te sporen altijd onze uiterste best te blijven doen

 
Cookies
 

Cookies zijn kleine bestandjes die door de websites naar het navigatieprogramma (browser) van de computer van hun bezoekers worden gestuurd. In de cookies wordt informatie opgeslagen over de bekeken pagina's, de duur van het bezoek, de informatie die die bezoeker vrijwillig en bewust heeft gegeven. De inhoud van de cookies wordt automatisch weer door de website opgehaald bij een volgend bezoek. Bij SMSalias.BE gebruiken we ze om content en diensten te kunnen leveren die aansluiten bij de interesses die de gebruiker expliciet duidelijk heeft gemaakt of die we hebben afgeleid uit de delen van de website die de meeste belangstelling hebben gewekt. Het is voor ons dus uitermate belangrijk om te weten hoeveel "lezers" we hebben en waar ze belangstelling voor hebben, om de inhoud van de site uit te kunnen werken.

 

We herinneren je er wel aan dat bijna alle browsers zo kunnen worden ingesteld dat ze geen cookies accepteren of dat ze je er altijd over informeren als er een cookie wordt verstuurd. Als je besluit dat we je geen cookies mogen sturen, kan het zijn dat sommige functies niet werken.


Mailinglist en enquêtes
 

We vragen om je e-mailadres en andere informatie om enquêtes te kunnen doen of extra service te kunnen bieden (bijvoorbeeld abonnementen op nieuwsbrieven, aankondigingen, uitnodigingen voor evenementen on-line). Steeds als we de gebruiker vragen zijn identiteit aan ons bekend te maken, vermelden we waarom we dat vragen. We garanderen hoe dan ook dat we de e-mailadressen van onze bezoekers niet aan derden verkopen of doorgeven zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

 
We sturen geen e-mails, tenzij de gebruiker toestemming heeft gegeven om die te ontvangen.
 

De gebruiker kan altijd besluiten om geen persoonlijke informatie te geven zonder dat hem/haar daardoor de toegang tot de website wordt ontzegd. De gebruiker kan altijd mededelen dat hij/zij geen berichten meer wil ontvangen op het e-mailadres dat hij/zij ons heeft gegeven door een e-mail te sturen naar support@smsalias.com. Hij/zij kan verder altijd contact met ons opnemen om zijn/haar persoonlijke gegevens te wijzigen of om ons te vragen die gegevens uit onze database te verwijderen.


De wet op de bescherming van de privacy
 

De persoonsgegevens die door middel van de registratieprocedure voor de diensten van SMSalias.BE worden verzameld, worden opgeslagen in elektronische databases die eigendom zijn van Digitel Mobile Srl, gevestigd in Pescara, Via Masaccio 15, die de eigenaar van die gegevens is en verantwoordelijk is voor de verwerking ervan. 
De persoonsgegevens van de gebruiker worden door Digitel Mobile Srl verwerkt volgens de beschermingsprincipes van de privacy die zijn bepaald in het Italiaanse besluit n. 196 van 30 juni 2003 en door andere geldende normen op dat gebied. Deze informatieve tekst betreft de persoonsgegevens die de gebruiker ons stuurt op het moment van de aanmelding en de gegevens die worden verzameld bij de bezoeken en de navigatie van onze site. Digitel Mobile Srl onderwerpt de persoonsgegevens van de gebruikers aan alle verwerkingshandelingen die door het Italiaanse besluit 196/2003 worden genoemd - d.w.z. verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, bewerken, wijzigen, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, onderling koppelen en alle andere handelingen die nuttig zijn voor het verschaffen van de aan ons gevraagde diensten, met inbegrip van het mededelen aan derden, wanneer nodig - voornamelijk via geautomatiseerde en informatica-procedures. De gegevens kunnen ook worden georganiseerd in databases of archieven. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is voornamelijk:
a) de voorziene diensten leveren; 
b) informatie over de dienst verschaffen en/of mededelingen erover versturen; 
c) alle eventuele boekhoudkundige en fiscale plichten vervullen; 
d) daders van eventuele strafbare feiten opsporen - uitsluitend in het geval van specifieke verzoeken en uit naam van de bevoegde instanties. 
Indien de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven: 
e) informatie en/of aanbiedingen doorgeven over de diensten van Digitel Mobile Srl en/of daarbij aangesloten en/of daardoor bestuurde bedrijven, handelspartners en outsourcers die als interessant voor de gebruiker kunnen worden beschouwd, zonder dat dit inhoudt dat de persoonlijke gegevens aan derden worden overgedragen. Digitel Mobile Srl verplicht zich ertoe de gegevens van zijn klanten nooit aan derden over te dragen;
f) de kwaliteit van de geboden diensten controleren, ook door het aanbieden van after-salesservice; 
g) reclameboodschappen en informatie sturen over producten en initiatieven van het bedrijf zelf en van derden;
h) meedoen aan marktonderzoeken en statistieken, marketing en voorkeuren voor bepaalde producten.

 

De klant heeft op ieder gewenst moment toegang tot zijn/haar eigen gegevens en kan op ieder gewenst moment een beroep doen op de rechten uit art. 7 van het Italiaanse besluit (D. lgs) 196/2003.
De persoonsgegevens zijn in twee categorieën verdeeld: verplicht en facultatief, zoals ook wordt aangegeven in de registratieprocedure. De verschaffing van de verplichte gegevens en de verwerking daarvan voor de hierboven aangegeven doeleinden zijn uitsluitend in functie van het uitvoeren van de bovengenoemde diensten. De eventuele weigering van de gebruiker om die gegevens te verstrekken of de eventuele weigering om toestemming te geven voor de verwerking ervan, maakt het onmogelijk gebruik te maken van de door SMSalias.BE geboden dienst.
De andere verzamelde gegevens helpen Digitel Mobile Srl om een steeds betere service te bieden. De klant is vrij om die gegevens wel of niet te verstrekken.

 

Digitel Mobile Srl deelt mede dat, volgens art. 7 van het Italiaanse besluit D. lgs 196/2003, de gebruikers het recht hebben om: 
a) ervan op de hoogte te zijn dat de gegevens die op henzelf betrekking hebben worden verwerkt; 
b) geïnformeerd te zijn over de gegevens van de eigenaar en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens; 
c) van de verantwoordelijke voor de verwerking het volgende te verkrijgen: de bevestiging van het bestaan van persoonsgegevens, een overzicht van die gegevens en hun herkomst, en de wijze en het doel van de verwerking ervan;
d) het wissen, het omzetten in een anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die niet in overeenstemming met de wet zijn verwerkt; 
e) het bijwerken, het rectificeren en het aanvullen van gegevens; 
f) het bewijs dat de handelingen uit het vorige punt ter kennis zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld en/of verspreid;
g) zich geheel of gedeeltelijk om geldige redenen verzetten tegen de verwerking; 
h) de gegeven toestemming veranderen door zich op een later moment geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen verwerking met commerciële informatie als doel ofwel voor het uitvoeren van marktonderzoeken of commerciële mededelingen en dergelijke.

 

De gebruiker heeft verder altijd rechtstreeks toegang via de website tot zijn/haar eigen gegevens zoals die in het bezit zijn van Digitel Mobile Srl via zijn/haar eigen toegangscodes voor het configuratiescherm ("Username" en "Password"). Op die manier kan de gebruiker de gegevens op ieder gewenst moment en zonder tussenkomst, zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid aanvullen, wijzigen of wissen. Vanaf dezelfde interface kan de gebruiker aanvragen om geen periodieke informatie anders dan dienstmededelingen, d.w.z. noodzakelijk voor het gebruik van de aangekochte diensten van SMSalias.BE, meer te ontvangen.

 

De risico's voor vernietiging of verlies van de gegevens die door de gebruiker zijn verstrekt en het gevaar voor ongeautoriseerde toegang of voor niet-toegestane verwerking of behandeling niet in overeenstemming met het doel van de verzameling van de gegevens zijn tot een minimum beperkt.


Home | Prijzen | Beschikbaarheid | Kenmerken | Outlook Add-In | Wie zijn wij | F.A.Q. | Privacy
(c) 2004-2019 Alle rechten voorbehouden - SMSalias is a registered trademark of Digitel Mobile Srl in EU